တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ပိမည္။ လုပ္ငန္းထဲမွာဖိအားမ်ားမည္။ တယ္လီဖုန္းဒုကၡေပးမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ နုိင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ေနအိမ္သို့ အရက္၊ ဘီယာပုလင္းဝင္ပါက ကံည့ံမည္။ မိသားစုအတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မေျပလည္မွမ်ား ျပန္လည္ေျပလည္သြားမည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိသည့္ သတင္းႀကားရမည္။ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခုက္ုိ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္နိုင္ဖို့ အစီအစဥ္ဆြဲရလိမ့္မည္။ ေနအိမ္သို့ ဘူးသီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၃’ အစ ‘၇’ အဆံုးအစိုးရေအာင္ဘာေလထီ ထိုးပါ။

ပညာေရးမွာကံေကာင္းပါသည္။ နုိင္ငံျခားမွာေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မ်က္စိေရာဂါျဖစ္မည္။ ခ်စ္သူနွစ္ဦးႀကား အေနွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္းအိမ္ေထာင္ဘက္နွင့္ ေငြေႀကးကိစၥကိုအေႀကာင္းျပဳျပီး စကာမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘မရမ္းေစ့ေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယႀတာ - တနလၤာေန့တြင္ ငါး ၇ေကာင္ေဘးမဲ့လႊတ္ပါ။