၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 26-09-2021 မွ 02-10-2021 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုး သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေငြကုန္မည္။

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း ဌားရမည္။ သို႔မဟုတ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ အားကစားသမားျဖစ္ပါက အားကစားမွာ ေအာင္ပြဲခံရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အားရစရာေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးအားနည္းမည္။ သို႔မဟုတ္ ေသြးေပါင္က်မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ သေျပ ၂၄ ညြန္႔ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ဆိုင္ကယ္အသစ္တစ္စီးဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ အရံႈးေပၚမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ခုျပဳလုပ္ရမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ ေျဖရမည္။

ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ေလွ်ာက္ထားပါက ပညာသင္ဆုရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အဆုပ္အေအးပတ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏စြပ္စြဲမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ဌက္ေပ်ာစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ကံ့ေကာ္ ၂၂ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာ၊ ဆိုင္ေနရာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ သူခိုးခိုးခံရတတ္သည္။ သတိထားပါ။

ေငြအတြက္ အနည္းငယ္ေသာကေရာက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဆိုင္ကယ္အတြက္ အမႈျဖစ္မည္။ သို႔ရာတြင္ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။

ပညာေရးမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သေျပသီးမွည့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုး လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိ့မ္မည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲတစ္ဦး က်နး္မာေရးညံ့မည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲေျဖရမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတုိးမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ည္းေပါင္းေရာဂါ အနည္းငယ္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္ပႏၷရိုက္ရလိမ့္မည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည္။ သို႔မဟုတ္ လစာေကာင္းေသာ အလုပ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မည္။ ေၾကြးကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္ေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မရမ္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ သစ္သီး ၅ လံုး ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္း ေပၚမည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းသစ္ဖြင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ အရင္းအႏွီး ရမည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရမည္။

အလုုပ္သစ္ အတြက္ အင္တာဗ်ဴး ဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမည္။

ပညာေရးမွာ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမားမည္။ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရး အေနျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ေငြေၾကးကိစၥေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဒါင္းျမွီးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားမွာ သာကူကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေငြဝင္ေကာင္းမည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာပစၥည္း ျပန္ေတြ႔မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရးညံ့မည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္ ။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရလိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္မည္။

က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊၃၊၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငါးရွဥ့္ေသြးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ၫြန္႔ ၊ အုန္း ၉ ၫြန္႔ ၊ ရြက္လွ ၉ၫြန္႔ လွဴပါ။