၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 13-06-2021 မွ 19-06-2021 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ သံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

မိသားစုအတြင္းသို႔ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုး သတင္းၾကားရမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အမႈရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။

ပညာေရးမွာ စိန္ေခၚမႈၾကီးႏွင့္ ၾကံဳရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကား (သို႔မဟုတ္) ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။ ေပ်ာက္ေသာပစၥည္း ျပန္ေတြ႔မည္။

ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာမက်န္းျဖစ္သူေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းတာဝန္လစ္ဟင္းပ်က္ကြက္တတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဂန္႔ေဂၚ ၂၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး စက္ပစၥည္းပ်က္မည္။ ေၾကြးျပန္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ ေၾကြးျပန္ဆပ္ႏိုင္မည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ ေရလမ္းခရီးထြက္ရမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျဖရွင္းစရာကိစၥေပၚမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။ က်န္းမာေရး ညံ့ပါသည္။ ေလထိုးေလေအာင့္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နီညိဳေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ ၁၉ တိုင္ ထြန္းညိွပူေဇာ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးရွိသည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း စသည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ ေစ်းေကာင္းရမည္။ ရရန္ရွိေသာေငြမ်ား ရလိမ့္မည္။

အိမ္ခန္းသစ္၊ တိုက္ခန္းသစ္သို႔ အိမ္တက္မဂၤလာျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနမေကာင္းပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံ့ေနပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ စြပ္စြဲမႈကိ္ုခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဖိအားေပးခံရမည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ ေရႊေပ်ာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ေရႊထြက္မည္။

အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေနအိမ္၏ အေရွ႕ေတာင္အရပ္မွာ မီးေလာင္မည္။ ထိုသို႔ မီးေလာင္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံ စြန္႔ပစ္ပါ။ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္မည္။

ပညာေရးမွာ အကူအညီလိုအပ္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေျခအေနမေကာင္းပါ။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အေျခအေနဆိုးပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေပါင္မုန္႔ ၅ ခ်ပ္ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လယ္ယာေျမ (သို႔မဟုတ္) အိမ္ဝိုင္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ စီးပြားျပိဳင္ဘက္မ်ားကို ႏိုင္မည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ ေငြအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဖိအားမ်ားမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖပါက ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ဆင္စြယ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင တန္ခိုးၾကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ အုန္းထမင္းကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရး ျပန္လည္ေခါင္းေမာ့လာမည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ဖို႔ အစီအစဥ္လုပ္ရမည္။

ေနအိမ္သို႔ အရက္ပုလင္း၊ ဘီယာပုလင္းေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။ ေနအိမ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္မွာ မီးေလာင္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန္႔ပစ္ပါ။ ရတနာပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာင္းမြန္မည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရးညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါအနည္းငယ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မဲနယ္ျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ႏြားႏို႔ က်ိဳျပီး ကပ္လွဴပါ။