ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္းေပၚမည္။ အနုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းႀကားရမည္။ ေငြဝင္မည္။ ေရႊလည္းဝင္မည္။ ေနအိမ္သို့လကၻက္စို၊ လကၻက္ေျခာက္ေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ေနအိမ္အနီးအနားမွာ အမႈအခင္းသတင္းႀကားပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန့္ပစ္ပါ။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာေအာင္ျမင္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာ၊ ခါးကိုက္ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာသာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္ေျပပါသည္။

 ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘မဲနယ္ျပာေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယႀတာ - ေသာႀကာေန့ ေသာႀကာေထာင့္မွာ သေဘာသီးတစ္လံုးကပ္လွဴပါ။