တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ေကာင္းမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္ အခြင့္အေရးေပၚမည္။ ရပ္ေဝးမွေငြေရာက္မည္ (သို့) ရပ္ေဝးကိုေငြပို့ရလိ္မ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအမႈေပၚတတ္သည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူူးတ္ိုး၊ လစာတိုးသတင္းေကာင္းႀကားရမည္။တယ္လီဖုန္းပ်က္မည္ (သို့) ေပ်ာက္မည္။ ေနအိမ္သို့ နဂါးေမာက္သီးေရာက္လာပါက ‘၇’ အစ ‘၈’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ီးေပါင္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာအေျခအေနမေကာင္းပါ။ ခ်စ္သူနွင့္စိတ္သေဘာထားကြဲလြဲမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္နွင့္စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၇၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘အုန္းခြံေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယႀတာ -   တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေရ ၂၉ ခြက္သပၸါယ္ပါ။